ראש המועצה ממנה מקורבים ותושבי אעבלין משלמים; מבקר המדינה: ראש מועצת אעבלין פעל בניגוד לחוק.

בפברואר 2016 מינתה המועצה את חתנו של ראש המועצה לתפקיד מדריך בתכנית 7 המופעלת בידי מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים, בהיקף של 50% משרה, לאחר שנבחר על ידי וועדת בחינה שהתכנסה באותו חודש, וזאת מבלי שהמועצה פרסמה מכרז פומבי לתפקיד כנדרש ולאחר שחתנו של ראש המועצה היה המועמד היחיד שהופיע לפני הוועדה.

בספטמבר 2016 התכנסה ועדת בחינה לבחירת מנהל מרכז נוער המופעל בידי מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים, לאחר פטירתו של מנהל המרכז באפריל 2016 . המועצה לא פרסמה לידיעת הציבור כל מידע בנוגע למשרת מנהל מרכז הנוער שהתפנתה וממילא גם לא קיימה הליך תחרותי לאיוש המשרה. יו"ר הוועדה לא היה אחר מאשר ראש המועצה שממשיך לפעול בניגוד לחוק, וחתנו היה המועמד היחיד שהופיע בפני הוועדה. אף שחתנו של ראש המועצה לא עמד בתנאי הסף שנקבעו הוא נבחר לתפקיד ובחירתו הייתה מותנית ברישום ללימודים הרלוונטיים למשרה וכל זה כדי לרמות את מערכת החוק.
ביוני 2017 הודיעה הממונה על המחוז במשרד הרווחה והשירותים החברתיים כי עקב אי עמידת מנהל מרכז הנוער בדרישות התפקיד לניהול המרכז, – תופסק השתתפות המשרד במימון שכרו של המנהל הנבחר. בפועל הפסיק המשרד את השתתפותו במימון כבר באותו החודש ובכך שכרו שולם מכיס תושבי הכפר.

במקרה אחר, ראש המועצה חתם על חוזה ההעסקה של בתו במועצה מאוקטובר 2014 לתפקיד מרפאה בעיסוק במשרה חלקית של חמש שעות שבועיות במסגרת מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים. ראש המועצה לא הסתפק בכך והחל מפברואר 2015 הגדילה המועצה את משרת בתו של ראש המועצה בשתי שעות שבועיות נוספות.

מבקר המדינה: "על המועצה להבטיח כי יתקיימו מכרזים פומביים ומכרזי זוטא כנדרש. על המועצה לנהל את ענייני כוח האדם ולפרסם מכרזים לאיוש משרות במועצה כנדרש. כמו כן, עליה להימנע מהעסקת קרובי משפחה בניגוד לדין ולהימנע ממצב של ניגוד עניינים בהעסקתם".

About The Author

Related posts