יותר למקורבים פחות לתושבים; שחיתות כזו עוד לא ראינו: ממינוי בן דודו האחד, למינוי בן דודו השני וחזרה חלילה .

מדצמבר 2014 לא מכהן מנהל מחלקת חינוך במועצה וזאת לאחר שבהליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה בוטל מכרז פנימי שפורסם לאיוש משרה זו. בן דודו ועוזרו של ראש המועצה מכהן בתפקיד ממלא מקום מנהל מחלקת החינוך מינואר 2015 , וזאת מבלי שהתקיימו התנאים שקבע משרד הפנים בחוזרי מנכ"ל לאיוש משרה כממלא מקום. העובד מחזיק בתפקיד זה מעבר לתקופה המרבית של חצי שנה שנקבעה להעסקת ממלא מקום בתפקיד סטטוטורי. נוסף על כך, בטרם מונה לממלא מקום, לא בחנה המועצה את עמידתו בתנאי הסף כמתחייב לאיוש משרה במילוי מקום.

במרץ 2016 פרסמה המועצה מכרז לאיוש משרת מנהל מחלקת חינוך ובסוף אוגוסט 2016 התכנסה ועדת בחינה והחליטה לבחור במועמד היחיד שעמד בתנאי הסף עובד אחר של המועצה שהוא גם בן דודו – – של ראש המועצה, וזאת בכפוף לאישורה של ועדת מינהל השירות במשרד הפנים. העובד האמור החל לעבוד במועצה בנובמבר 2012 בתפקיד מנהל מרכז השכלה וקידום נוער, לכן רק בנובמבר 2015 הוא עמד בתנאי הסף למכרז, לפיהם נדרש ותק של שלוש שנות ניסיון לפחות; בנסיבות האלה מתעורר חשש שהמועצה השתהתה בפרסום המכרז כדי לאפשר למועמד הנבחר לעמוד בתנאי הסף לתפקיד.

בספטמבר 2016 אישרה מליאת המועצה פה אחד את מינויו של העובד האמור. במרץ 2017 החליטה ועדת השירות 6 שלא לאשר את מינויו של העובד האמור בין היתר בשל קרבתו המשפחתית לראש המועצה. על כן, נוצר מצב שבו עוזרו של ראש המועצה, שהוא גם בן דודו של ראש המועצה, ממשיך לכהן בתפקיד ממלא מקום מנהל מחלקת חינוך אף שוועדת השירות לא אישרה את העסקתו.

אנו תוהים האם ראש מועצת אעבלין יעצר בקרוב ואו שמערכת החוק שוב פעם תתעלם מהחשדות המועלים לכאורה נגדו?

About The Author

Related posts