החשש שעולה מדוח מבקר המדינה: ראש המועצה מאמון שיח אחמד העסיק יועצים ונותני שירותים בניגוד לחוק

באוגוסט 2015 התקשרה המועצה בחוזה ללא מכרז עם יועצת חיצונית
לתפקיד יועצת אישית לראש המועצה. בפברואר 2016 חתמה המועצה עם היועצת על חוזה התקשרות חדש ובו הגדילה את סכום התשלום החודשי בשיעור של 50% , מ- 10,000 ש"ח ל- 15,000 ש"ח (לא כולל מע"ם).
עולה חשש שהעסקתה של היועצת באמצעות חוזה למתן שירותי ייעוץ נועדה לעקוף את המגבלה בדבר מספר משרות האמון האפשריות במועצה מקומית שמספר תושביה עולה על 10,000 תושבים בהלימה למועצה מקומית – אעבלין, את הוראות משרד הפנים הנוגעות להעסקת יועצים ברשות מקומית ואת כללי קבלת עובדים במועצות המקומיות.

במקרה אחר, במרץ 2007 התקשרה המועצה עם רואה חשבון חיצוני לביצוע מגוון שירותים חשבונאיים וזאת ללא מכרז וללא הליך תחרותי כלשהו. המועצה שילמה לרואה החשבון כ- 1.84 מיליון ש"ח (כולל מע"ם) עבור השירותים שהעניק לה ממרץ 2007 עד יולי 2017 . משנת 2014 רואה החשבון מועסק ללא חוזה התקשרות חתום.

About The Author

Related posts